Leren is fijn op Valckesteyn

GYMNASTIEKROOSTER

Maandag gymzaal Albrandswaardsweg
08.30 - 09.50 5/6N
  09.50-11.10 6Z
  11.10-12.30 7Z
  12.40-14.00 8Z
     
Dinsdag Sporthal Rhoon
08.30 - 09.50 7/8N
     
Woensdag gymzaal Albrandswaardseweg
08.30 - 09.50 3/4N
  09.50 - 11.10 3Z
  11.10-12.30 4Z
  12.40-14.00 5Z