Leren is fijn op Valckesteyn

LEERLINGBEMIDDELING

Leerlingen zoeken samen een oplossing voor een conflict, met hulp van twee leerlingen die optreden als bemiddelaars. Dat is kort gezegd waar leerlingbemiddeling op neer komt.
Leerlingen, die een conflict hebben met elkaar, kunnen worden verwezen naar de leerlingbemiddelingscoördinator van de school. Deze zorgt ervoor dat de bemiddeling plaats vindt. Deze bemiddeling vindt alleen plaats als beide leerlingen bemiddeld willen worden. Leerlingen die een conflict hebben met elkaar krijgen via leerlingbemiddeling de kans hun problemen zelfstandig op te lossen. De bemiddelaars worden door de leerlingen uit hun klas gekozen. Dit na een drietal klassikale lessen over
bemiddeling en conflicten. De bemiddelaars worden door de coördinator gedegen getraind en begeleid. Leerlingbemiddelaars zijn nadrukkelijk geen hulpverleners, maar helpen leerlingen met een conflict om een oplossing te vinden zonder dat zij die oplossing aandragen.

 

Voordelen
Conflicten horen bij het leven, daar kan niemand omheen. Het gaat er dus niet zo zeer om, of iemand conflicten tegenkomt, maar hoe hij of zij daarmee omgaat. Leerlingbemiddeling biedt de leerlingen een alternatieve, positieve manier om met ruzies en conflicten om te gaan: degenen met het conflict zoeken samen naar een eerlijke oplossing. Het geeft ze de kans om hun verhaal te doen en daadwerkelijk gehoord te worden. Ze leren goed naar de ander te luisteren en zo erachter te komen hoe die ander zich bij het conflict voelt. Wanneer leerlingen horen dat de ander net zo met het conflict zit als zijzelf, is dat een grote opluchting. Het brengt een oplossing vaak al dichterbij.
Leerlingen die leren bemiddelen en degene die op een andere manier met bemiddeling te maken hebben, krijgen een levensvaardigheid onder de knie: ze leren hoe ze met conflicten kunnen omgaan. Daar hebben ze de rest van hun leven profijt van.

De ervaring leert dat de sfeer op scholen waar leerlingbemiddeling is ingevoerd er merkbaar op vooruit gaat. Conflicten zullen er altijd blijven, maar met bemiddeling kunnen ze worden aangepakt voordat het uit de hand loopt.Leerkrachten zijn bovendien minder tijd kwijt aan het oplossen van conflicten tussen leerlingen, omdat de meeste conflicten door bemiddelaars kunnen worden begeleid.
Doordat wij als school met leerlingbemiddeling bezig zijn, geven wij bovendien direct gestalte aan twee bredere doelstellingen: het vergroten van de sociale competentie van leerlingen en de bevordering van hun zelfredzaamheid.

 

Waarom werkt het?
Kinderen kunnen de conflicten van hun leeftijdgenoten beter begrijpen dan volwassenen: ze spreken elkaars taal en begrijpen goed wat er in de ander omgaat. Leerlingbemiddeling is voor leerlingen een manier om over hun problemen te praten zonder dat een volwassene een oordeel zal vellen. De bemiddelaars laten de leerlingen in hun waarde en richten zich puur op het oplossen van het probleem. Ze zijn neutraal en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat een bemiddelaar vooral doet is goed luisteren en zorgen dat leerlingen met een conflict ook naar elkaar luisteren.

 

Training
Voordat de geselecteerde leerlingen als bemiddelaars aan de slag kunnen, worden ze gedegen getraind. Vervolgens worden ze begeleid door de coördinator. Die bepaalt welke bemiddelaars een conflict gaan bemiddelen, is een aanspreekpunt voor feed-back en zorgt voor blijvende begeleiding en intervisie.