Leren is fijn op Valckesteyn

Klachtenregeling

KLACHTENREGELING


Soms gebeurt er iets op school waar u het niet mee eens bent. Welke stappen kunt u dan nemen en bij wie moet u daarvoor zijn?
Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken in de school kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en bij de leiding van de school.
Mocht u niet weten tot wie u zich kunt wenden, kunt u ook de contactpersoon op school aanspreken. Op obs Valckesteyn zijn er twee contactpersonen. Voor de locatie aan de Jan van Almondestraat ( Noord) is dit Mariella Nieuwstraten en voor de locatie aan de Emmastraat (Zuid) is dit Aline van Gemert.
De contactpersoon fungeert als wegwijzer en helpt u de juiste route te bewandelen. Mocht de klacht juist gericht zijn op de contactpersoon, kunt u contact opnemen met de directie.
Stichting OPO Albrandswaard beschikt ook over een extern vertrouwenspersoon. Het kan zijn dat de contactpersoon u doorverwijst. Voor de stichting is dit:

Tilly Lansbergen
t.lansbergen@onderwijsadvies.nl
023-5679835
06-53671268

De meeste klachten kunnen in onderling overleg op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, of als de aard van de klacht daar aanleiding toe geeft, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Deze kunt u ook vinden in de schoolgids en eventueel opvragen bij de bovengenoemde contactpersonen.