Leren is fijn op Valckesteyn

GROEPSINDELING 2017-2018:


Locatie Zuid:

Groep 1/2a:
                                                
Juf Anja Vermeulen (ma, di, wo) en juf Mirte Nijboer (do, vr)

Groep 1/2b:

Juf Annemarie Kranenburg (ma, di, woe, do, vr)


Groep 3:
                         
Juf Cora Vos (ma, vr) en juf Anouk Deelen (di, wo, do)

Groep 4:
                                              
Juf Christa Nijhoff (ma, di, wo) en juf Rianne Aalders (do, vr)

Groep 5:
                                            
Juf Debbie Broodman (ma, di) en juf Freke Klootwijk (wo, do, vr)


Groep 6:

Juf Aline van Gemert(ma, di, woe, do, vr)

Groep 7:

Juf Melanie ten Hoeve (ma, di, wo, do, vr)

Groep 8a:
                                         
Juf Ingeborg de Wilt (ma, di) en juf Jenny Louman (wo, do, vr)

Groep 8b:
                                                   
Juf Andrea Zevenbergen (ma, di) en juf Judith Syaranamual (wo, do, vr)

Locatie Noord:

Groep 1/2n:
                                                                              
Juf Debby Meulmeester (ma, di) en juf Nandy Onderdelinden (wo, do, vr)

Groep 3/4n:
                                                                    
Juf Ellen van Boven (ma, di) en juf Marlene de Reus (wo, do, vr)

Groep 5/6n:

Juf Mariella Nieuwstraten (ma, di, wo, do, vr)

Groep 6/7n:

Juf Femke Dijkstra (ma, di, wo, do, vr)

Taalklas: Juf Lieda van Es (ma-ocht, di-ocht, wo-ocht, vr-ocht)

Overige taken:


Marga Maissan directrice (di, wo, do, vr)


Marlene de Reus adjunct-directrice (wo, do, vr)


Jolanda Goudriaan Interne begeleiding groep 1 t/m 8 (ma, di, wo, do)


Ingeborg de Wilt  Ledgroep (wo)


Jenny Louman rekenspecialist (di)


Cora Vos leesbegeleiding (wo)


Kevin Francois gymnastiek groepen 3 t/m 8 (ma, di, wo, vr)


Anita Tabak onderwijs ondersteuner (ma, di, wo, vr)

Corrie Hasselaar leerkracht godsdienst vormend onderwijs (do)
Inge Breedveld leerkracht humanistisch vormend onderwijs (do)